Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Nynäshamns Ridklubb

Övergripande mål

Det övergripande målet för Nynäshamns  Ridklubb är att kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

Mål

  • · Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott hos Nynäshamns Ridklubb.
  • · Kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurserna fördelas rättvist.
  • · Ledare och medlemmar hos Nynäshamns Ridklubb försöker aktivt påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.

Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ.

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ger samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda.

Nynäshamns Ridklubb är medveten om förbudet mot diskriminering på grund av ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.

Jämställdhetsarbetet ingår som en naturlig del i klubbens arbete.

Uppdaterad: 2014-08-20