Alkohol- och drogpolicy

Tobak

 • Enligt svensk lag får ungdomar under 18 år ej köpa tobak i butik vilket leder till nolltolerans när det gäller barn/ungdom och tobak.
 • Barn- och ungdomsledare ska ej nyttja tobak som klubbrepresentant i samband med barn- och ungdomsaktiviteter.
 • All tobaksanvändning vid idrottsutövning inom Nynäshamns Ridklubb är förbjuden.
 • Som föreningsrepresentant under eget ansvar används tobak av vuxna på ett respektfullt sätt på anvisade platser vid vår anläggning.

Alkohol

 • Enligt svensk lag får ungdomar under 20 år ej köpa alkohol i butik samt 18 års gräns för köp på restauranger och lokaler med serveringstillstånd. Detta leder till nolltolerans när det gäller barn/ungdom och alkohol.
 • Alkohol ska ej nyttjas vid klubbaktiviteter där barn och ungdomar närvarar.
 • Vid möten/fester och liknande nyttjas ej alkohol om barn och ungdomar närvarar.
 • Det är personalens och styrelsens ansvar att vara uppmärksam, lyhörd och ansvarsfull samt att agera om något problem uppkommer.

Narkotika och doping

 • Narkotika och doping är enligt svensk lag förbjuden vilket betyder att förekomna fall inom klubben leder till polisanmälan som förespråkas och genomförs av föreningens styrelse om ingen förekommit styrelsen.
 • Klubben ska informera medlemmar om regler vad gäller läkemedel som kan bedömas som doping. Vid förekomna fall ska godkända intyg och dispenser finnas för användandet av läkemedel, oavsett då det gäller ryttare eller hästar.

Så här jobbar vi med vår policy

 • Alla våra framtida värderingar och beslut inom föreningen ska genomsyras av klubbens Drogpolicy.
 • Policyn ska finnas för att läsas samt laddas ned på föreningens hemsida.
 • En genomgång av Drogpolicyn görs vid årsmöte och ger även utrymme till önskemål för uppdateringar.
 • På introduktionsmöten för nya medlemmar och föräldramöten vid terminsupptakter och vid medlemsmöten ska genomgång av drogpolicyn ske samt ge utrymme för diskussion och värderingsövningar. Allt för att hålla dokumentet levande och efterlevnadsgraden hög.
 • Ungdomarna i föreningen ska årligen delta i någon form av aktivitet som medvetandegör de negativa hälsoaspekterna med droger.
 • Vid exempelvis läger eller andra passande sammankomster ska policyn diskuteras, värderas och användas. Som verktyg och hjälpmedel finns material hos SISU Idrottsutbildarna att använda för ändamålet.

Vad gör vi om klubbens policy inte efterföljs?

 • Ett Policyombud utses av föreningen som fungerar som kontaktperson vid uppkomna problem. Ombudet tar kontakt med berörd person samt föräldrar till minderåriga med stöd från personal och klubbstyrelsen för att komma tillrätta med problemet med hänvisning till föreningens Drogpolicy.
 • Policyombudet ansvarar också för att arbete/diskussioner förs om och med vår policy vid passande tillfälle, exempelvis vid årsmöten, läger, ledarträffar etc.
 • Policyombudet är lyhört för åsikter och idéer vilket medför att policyn uppdateras efter behov samt att policyn hålls levande och aktuell.

Uppdaterad: 20140818